BAN LÃNH ĐẠO VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ (IEC)

CÁC PHÒNG/BỘ PHẬN THUỘC VIỆN

1. Bộ phận Hành chính, kế toán

2. Phòng Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

3. Phòng Hỗ trợ sinh viên và Tư vấn du học

4. Phòng Tuyển sinh và Truyền thông