1. LISTENING TEST 30′ tại đây
    Section 1: tại đây
    Section 2: tại đây
    Section 4: tại đây
  2. READING 30′  tại đây
  3. SPEAKING 15′  tại đây
  4. WRITING 45′ tại đây