Ngày 09/03/2017, Vin Đào to và Hp tác Quc tế đã t chc cho sinh viên năm th nht ca chương trình liên kết quc tế ngành “Qun lý Cng và Logistics” và lp Logistics năm th nht h Đi hc Cht lượng cao tham quan thc tế ti Công ty TNHH Cng Quc Tế Tân Cng Cái Mép và ICD Tân Cng Long Bình do ThS. Chu Th Hu làm trưởng đoàn.