CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC HỌC PHÍ GIỜ HỌC
1.Lớp cấp tốc:

(09 tuần/lớp)

Từ thứ 2 tới thứ 6

 

Cấp Tốc 1 20 hàng tháng 09 tuần 3.200.000 Thứ 2=>6

(18h00-20h00)

Cấp Tốc 1 20 hàng tháng 09 tuần 3.200.000 Thứ 2=>6

(18h00-20h00)

Cấp Tốc 2 20 hàng tháng 09 tuần 3.500.000 Thứ 2=>6

(18h00-20h00)

2. Lớp Sơ Cấp 1

(10 tuần/lớp)

dành cho người mới bắt đầu

LỚP SC1A

(MỚI)

20 hàng tháng 10 tuần 2.000.000 Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 10 tuần Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 10 tuần Thứ 7, CN

(8h10 – 11h00)

3. Lớp Sơ Cấp 1

(10 tuần/lớp)

dành cho người mới bắt đầu

 

LỚP SC1B

(MỚI)

20 hàng tháng 10 tuần 2.000.000 Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 10 tuần Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 10 tuần Thứ 7, CN

(8h10 – 11h00)

4. Lớp Sơ Cấp 2

(10 tuần/lớp)

dành cho người mới bắt đầu

LỚP SC2A

(MỚI)

20 hàng tháng 10 tuần 2.000.000 Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 10 tuần Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 10 tuần Thứ 7, CN

(8h10 – 10h00)

5. Lớp Sơ Cấp 2

(10 tuần/lớp)

dành cho người mới bắt đầu

LỚP SC2B

(MỚI)

20 hàng tháng 10 tuần 2.000.000 Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 10 tuần Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 10 tuần Thứ 7, CN

(8h10 – 10h00)

6. Lớp Trung Cấp 1

(12 tuần/lớp)

Trung cấp 1 20 hàng tháng 12 tuần 1.500.000 Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 12 tuần Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 12 tuần Thứ 7, CN

(18h00-20h00)

7. Lớp Trung Cấp 2

(12 tuần/lớp)

Trung cấp 2 20 hàng tháng 12 tuần 1.600.000 Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 12 tuần Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 12 tuần Thứ 7, CN

(18h00-20h00)

8. Lớp Trung Cấp 3

(12 tuần/lớp)

Trung cấp 3 20 hàng tháng 12 tuần 1.700.000 Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 12 tuần Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 12 tuần Thứ 7, CN

(18h00-20h00)

9. Lớp Cao Cấp 1

(14 tuần/lớp)

 

20 hàng tháng 14 tuần 1.800.000 Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 14 tuần Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 14 tuần Thứ 7, CN

(18h00-20h00)

10. Lớp Cao Cấp 2

(14 tuần/lớp)

 

20 hàng tháng 14 tuần 1.900.000 Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 14 tuần Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 14 tuần Thứ 7, CN

(18h00-20h00)

11. Lớp Cao Cấp 3

(14 tuần/lớp)

 

20 hàng tháng 14 tuần 2.000.000 Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 14 tuần Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng 14 tuần Thứ 7, CN

(18h00-20h00)

12. Lớp luyện thi topik sơ cấp

(08 tuần/lớp)

TOPIK

SƠ CẤP 1-2

20 hàng tháng 08 tuần 3.000.000 Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)