Tag Archives: Truong nao dao tao nganh Logistics va Quan ly chuoi cung ung

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có thêm chương trình cấp bằng quốc tế

Ngày 28 tháng 04 năm 2021, Bộ Giáo Dục và Đào tạo Việt Nam đã ký quyết định Số: 1423/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết đào tạo trình độ đại học Ngành “Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng” (2 năm đầu học tại Việt Nam, 2 năm cuối học tại Hàn Quốc) do Trường Đại […]