CHƯƠNG TRÌNH

TRÌNH ĐỘ

NGÀY KHAI GIẢNG

NGÀY KẾT THÚC

HỌC PHÍ

GIỜ HỌC

1.Lớp cấp tốc:

(09 tuần/lớp)

Từ thứ 2 tới thứ 6

 

Cấp Tốc 1

20 hàng tháng

09 tuần

3.200.000

Thứ 2=>6

(18h00-20h00)

Cấp Tốc 1

20 hàng tháng

09 tuần

3.200.000

Thứ 2=>6

(18h00-20h00)

Cấp Tốc 2

20 hàng tháng

09 tuần

3.500.000

Thứ 2=>6

(18h00-20h00)

2. Lớp Sơ Cấp 1

(10 tuần/lớp)

dành cho người mới bắt đầu

LỚP SC1A

(MỚI)

20 hàng tháng

10 tuần

2.000.000

Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

10 tuần

Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

10 tuần

Thứ 7, CN

(8h10 – 11h00)

3. Lớp Sơ Cấp 1

(10 tuần/lớp)

dành cho người mới bắt đầu

 

LỚP SC1B

(MỚI)

20 hàng tháng

10 tuần

2.000.000

Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

10 tuần

Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

10 tuần

Thứ 7, CN

(8h10 – 11h00)

4. Lớp Sơ Cấp 2

(10 tuần/lớp)

dành cho người mới bắt đầu

LỚP SC2A

(MỚI)

20 hàng tháng

10 tuần

2.000.000

Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

10 tuần

Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

10 tuần

Thứ 7, CN

(8h10 – 10h00)

5. Lớp Sơ Cấp 2

(10 tuần/lớp)

dành cho người mới bắt đầu

 

LỚP SC2B

(MỚI)

20 hàng tháng

10 tuần

2.000.000

Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

10 tuần

Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

10 tuần

Thứ 7, CN

(8h10 – 10h00)

6. Lớp Trung Cấp 1

(12 tuần/lớp)

Trung cấp 1

20 hàng tháng

12 tuần

1.500.000

Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

12 tuần

Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

12 tuần

 

Thứ 7, CN

(18h00-20h00)

7. Lớp Trung Cấp 2

(12 tuần/lớp)

 

Trung cấp 2

20 hàng tháng

12 tuần

1.600.000

Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

12 tuần

Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

12 tuần

Thứ 7, CN

(18h00-20h00)

8. Lớp Trung Cấp 3

(12 tuần/lớp)

Trung cấp 3

20 hàng tháng

12 tuần

1.700.000

Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

12 tuần

Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

12 tuần

Thứ 7, CN

(18h00-20h00)

9. Lớp Cao Cấp 1

(14 tuần/lớp)

 

 

20 hàng tháng

14 tuần

1.800.000

Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

14 tuần

Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

14 tuần

Thứ 7, CN

(18h00-20h00)

10. Lớp Cao Cấp 2

(14 tuần/lớp)

 

 

20 hàng tháng

14 tuần

1.900.000

Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

14 tuần

Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

14 tuần

Thứ 7, CN

(18h00-20h00)

11. Lớp Cao Cấp 3

(14 tuần/lớp)

 

 

20 hàng tháng

14 tuần

2.000.000

Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

14 tuần

Thứ 3,5,7

(18h00-20h00)

20 hàng tháng

14 tuần

Thứ 7, CN

(18h00-20h00)

12. Lớp luyện thi topik sơ cấp

(08 tuần/lớp)

TOPIK

SƠ CẤP 1-2

20 hàng tháng

08 tuần

3.000.000

Thứ 2,4,6

(18h00-20h00)