BAN LÃNH ĐẠO VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ (IEC)

Nhân sự Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

 

CÁC PHÒNG/BỘ PHẬN THUỘC VIỆN

1. Bộ phận Hành chính, kế toán

Nhân sự Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế Nhân sự Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

2. Phòng Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Nhân sự Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Nhân sự Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế Nhân sự Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

3. Phòng Hỗ trợ sinh viên và Tư vấn du học

Nhân sự Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Nhân sự Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế Nhân sự Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

4. Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Nhân sự Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

 

Nhân sự Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Nhân sự Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế