Category Archives: Phòng chống tham nhũng

Lịch tiếp công dân Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế năm 2023

Căn cứ Quyết định số 02.5/QĐ-IEC ngày 10/05/2021 của Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế về việc ban hành Quy định Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế […]

Thông báo cập nhật lịch tiếp công dân năm 2022 của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Căn cứ Thông báo số: 01/TB-IEC ngày 10/01/2022 (xem tại đây) của Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế về lịch tiếp công dân năm 2022 của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế; căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Viện Đào tạo và Hợp tác quốc […]

Lịch tiếp công dân của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế năm 2022

Căn cứ Quyết định số 02.5/QĐ-IEC ngày 10/05/2021 của Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế về việc ban hành Quy định Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế. Nay Viện Đào tạo và Hợp tác quốc […]

Thông báo về lịch tiếp công dân năm 2021 của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Căn cứ Quyết định số 02.5/QĐ-IEC ngày 10/05/2021 của Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế về việc ban hành Quy định Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế. Nay Viện Đào tạo và Hợp tác quốc […]