Hướng dẫn Đánh giá Kết quả rèn luyện – Sinh viên Hệ Liên kết quốc tế (2+2) năm học 2022 – 2023

Căn cứ Quyết định số 32.3/QĐ-IEC ngày 26/06/2023 của Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ liên kết quốc tế;

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế thông báo đến sinh viên hệ liên kết quốc tế và các đơn vị liên quan phối hợp về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2022-2023, như sau:

1. Thời gian tổ chức:

 • 10/08/2023 – 15/08/2023 : Sinh viên tự đánh giá online
 • 15/08/2023 – 22/08/2023 : Quản lý chương trình IELTS/ Đào tạo đánh giá và nộp hồ sơ đánh giá.
 • 23/08/2023 – 15/09/2023 : Viện tổng hợp đánh giá và công bố dự thảo
 • 16/09/2023 – 18/09/2023 : Sinh viên phản hồi, điều chỉnh
 • 22/09/2023 (dự kiến) : Công bố chính thức kết quả rèn luyện.

2. Hướng dẫn thực hiện đánh giá: BIỀU MẪU TẠI ĐÂY

– Từ ngày 10/08/2023 – 15/08/2023: Sinh viên cần chuẩn bị trước minh chứng ( Mau minh chung_MSSV_Hovaten.docx) các hoạt động đã tham gia trong năm học 2022 – 2023 đến thời điểm đánh giá). Sinh viên tự đánh gia online “1. Mau SV tu danh gia_MSSV_Hovaten_Kem HD.xlsx”. Sau khi hoàn thành đánh giá sinh viên tải file lên tại đây.

– Từ ngày 15/08/2023 – 22/08/2023: Quản lý chương trình IELTS/ Đào tạo đánh giá và nộp hồ sơ đánh giá gồm các nội dung:

  • Nộp học phí đúng hạn.
  • Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do Viện và các đơn vị khác tổ chức.
  • Đề xuất thay đổi BCS lớp (nếu có)
  • Kiểm tra minh chứng và đánh giá rèn luyện năm học vừa qua cho lớp.
  • Nộp hồ sơ bao gồm:
  • Từ ngày 23/08/2023 – 15/09/2023: Viện tổng hợp đánh giá và công bố dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên trước khi ban hành quyết định chính thức.
  • Từ ngày 16/09/2023 – 18/09/2023: Sinh viên phản hồi, khiếu nại, điều chỉnh, đánh giá bổ sung kết quả rèn luyện.
  • Sau ngày 22/09/2023: Trình Viện trưởng, tham mưu ban hành Quyết định công nhận chính thức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

3. Phối hợp các đơn vị:

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế yêu cầu các đơn vị, bộ phận có liên quan phối hợp, hỗ trợ bộ phận Hoạt động dịch vụ và Hỗ trợ sinh viên của Viện IEC trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, cụ thể cung cấp các nội dung liên quan trong năm học 2022 – 2023 như sau: Hạn chót ngày 22/08/2023:

 • Phòng Tài chính – Kế toán Viện cung cấp danh sách sinh viên còn nợ học phí.
 • Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Viện cung cấp danh sách sinh viên đã tham gia các hoạt động do bộ phận chủ trình tổ chức.
 • Phòng Đào tạo và Đảm bảo chất lượng Viện cung cấp danh sách kết quả học tập của sinh viên.
 • Phòng Đào tạo và Đảm bảo chất lượng cung cấp danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi, cấm thi.
 • Phòng Khoa học công nghệ, nghiên cứu và phát triển cung cấp danh sách sinh viên có thành tích về nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên
 • Ban quản lý Khu nội trú cung cấp danh sách Tổ tự quản khu nội trú, Lầu trưởng, Lầu phó;danh sách sinh viên vi phạm kỷ luật cấp khu nội trú; danh sách sinh viên có thành tích xuất sắc trong quá trình sinh hoạt, đóng góp cho hoạt động của khu nội trú.
 • Ban quản lý Khu nội trú cung cấp danh sách Tổ tự quản khu nội trú, Lầu trưởng, Lầu phó; danh sách sinh viên vi phạm kỷ luật cấp khu nội trú; danh sách sinh viên có thành tích xuất sắc trong quá trình sinh hoạt, đóng góp cho hoạt động của khu nội trú.
 • Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường, các Liên chi hội, các CLB đội/ nhóm cung cấp danh sách điểm danh các hoạt động sinh viên đã tham gia; danh sách các thành viên và bản đánh giá (6. Danh gia Ban can su_Ten don vi.docx) mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên kèm theo.
 • Phòng Hoạt động dịch vụ và Hỗ trợ sinh viên có trách nhiệm theo dõi, xác nhận các sinh viên có thành tích hoặc tham gia các hoạt động học thuật, rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế tổ chức; tổng hợp việc theo dõi trừ điểm rèn luyện sinh viên trong học kỳ đối với các trường hợp vi phạm quy định của Nhà trường và của Viện đào tạo và Hợp tác quốc tế.
 • Các đơn vị gửi dữ liệu liên quan về Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế qua email studentsupport@iec.ut.edu.vn hạn chót ngày 22/08/2023 theo thông báo.

4. Tổ chức thực hiện

Viện trưởng đề nghị các đơn vị, phòng ban, bộ phận, bộ phận chức năng liên quan, sinh viên liên kết quốc tế thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và hiệu quả để công tác đánh gia điểm rèn luyện năm học 2022 – 2023 và xét thi đua khen thưởng cho sinh viên liên kết quốc tế được đúng, công bằng và minh bạch.