HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH (cập nhật khóa 2021)

Khóa đầu vào Kết quả Test đầu vào Số giờ học tối đa Số tháng tối đa Học phí trung bình theo tháng (*) IELTS đảm bảo đầu ra
A1 Beginner
(<2.5)
500 giờ 10 tháng 5.5 triệu/tháng IELTS 5.5
A2 Elementary
(2.5 < x < 3.5)
380 giờ 08 tháng 5.3 triệu/tháng IELTS 5.5
B1 Pre-Inter

(3.5 < x < 4.5)

290 giờ 06 tháng 5.4 triệu/tháng IELTS 5.5
B2 Inter

(4.5 < x < 5.5)

120 giờ 03 tháng 6 triệu/tháng IELTS 5.5

(*) Sinh viên sẽ được tài trợ lệ phí thi IELTS/tương đương lần đầu tiên

  1. LISTENING TEST 30′ tại đây
    Section 1: tại đây
    Section 2: tại đây
    Section 4: tại đây
  2. READING 30′  tại đây
  3. SPEAKING 15′  tại đây
  4. WRITING 45′ tại đây