Thông báo về việc tổ chức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khoá đợt 1 – CT Hoàn toàn tiếng Anh năm học 2022 – 2023