Thông báo cập nhật lịch tiếp công dân năm 2022 của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Căn cứ Thông báo số: 01/TB-IEC ngày 10/01/2022 (xem tại đây) của Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế về lịch tiếp công dân năm 2022 của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế; căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế thông báo cập nhật lịch tiếp công dân năm 2022 như sau:

Cập nhật người tiếp công dân:

TT Họ và tên Chức vụ Lĩnh vực
1. Ông. Nguyễn Tuấn Anh Viện trưởng Toàn diện
2. Bà. Phạm Thị Dung Trưởng phòng Đào tạo và Đảm bảo chất lượng Lĩnh vực đào tạo, đảm bảo chất lượng
3. Bà. Nguyễn Thị Thanh Nga Trưởng phòng Hỗ trợ sinh viên Công tác hỗ trợ sinh viên, hướng dẫn chuyển tiếp, công tác đào tạo tiếng Anh
4. Ông. Trương Văn Ý Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Công tác tư vấn tuyển sinh, truyền thông
5. Bà. Nguyễn Thị Thu Trang Trưởng Bộ phận Văn phòng Viện Công tác cơ sở vật chất, hành chính, văn thư
6. Bà. Lê Thị Chi Bộ phận Kế toán Công tác học phí, tài chính

Các nội dung khác của Thông báo số: 01/TB-IEC ngày 10/01/2022 không thay đổi.

Trên đây là thông báo về việc cập nhật lịch tiếp công dân năm 2022, Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế thông báo để người học, phụ huynh, viên chức người lao động và các tổ chức biết, thực hiện./.