Quy định về Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Quy định về Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (tại đây)