Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo) và sáng tác Khẩu hiệu (Slogan) Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC), Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM