Thông báo hỗ trợ tài chính và gia hạn thời gian thu học phí cho sinh viên chương trình liên kết đào tạo nước ngoài