Thông báo V/v Kết quả đăng ký ghi danh đại học chương trình liên kết đào tạo nước ngoài năm 2020