Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên Liên kết quốc tế năm học 2022-2023

Sinh viên chương trình Liên kết quốc tế xem kết quả điểm rèn luyện năm học 2022-2023:

QĐ Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên 2022 – 2023 IEC

Bộ phận Công tác sinh viên