THÔNG BÁO: Về việc bãi bỏ việc sử dụng hệ thống SMS

Hiện nay, công tác chuyển đổi số của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả quản trị đại học và phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu. Vì vậy Nhà trường thông báo đến toàn thể thí sinh đã trúng tuyển trình độ đại học, hình thức chính quy năm 2023 đã xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào Trường một số nội dung như sau:

1. Nhà trường hủy bỏ việc sử dụng hệ thống nhắn tin qua điện thoại (Hệ thống SMS). Tân sinh viên khóa 2023 cần tự chủ động theo dõi kết quả học tập cá nhân, thông báo từ Khoa/ Viện quản lý/ phòng ban chức năng trên hệ thống trang thông tin điện tử (website) từng đơn vị và Cổng thông tin sinh viên.

2. Hủy bỏ khoản thu “Tin nhắn SMS 01 năm học” trong Thông báo số 13/TB-ĐHGTVT-CTSV ngày 24/8/2023 về việc Hướng dẫn thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2023.

Thí sinh đã chuyển khoản trực tuyến về Nhà trường số tiền của khoản thu “Tin nhắn SMS 01 năm học” sẽ được Nhà trường hoàn trả (Trường sẽ có thông báo hướng dẫn sau thời gian tổ chức tiếp nhận tân sinh viên)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Tập thể lãnh đạo (để b/c);

– Tân sinh viên khoá 2023 (để t/h);

– Lưu: VT, CTSV (Đức-02b).

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn

Xem thông báo chính thức tại đây